Urząd Gminy Lisewo

Body

Oświadczam, ze ASPECTUS Sp. z o.o. sporządziła na rzecz Gminy Lisewo projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek,
zatwierdzony uchwalą nr IX/51/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 sierpnia 2015 r. (opublikowany w Dz. Urz. Woj. kujawsko-pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. poz. 2482).

Współpracę z ASPECTUS Sp. z o.o. należy uznać za pomyślną. Usługa polegająca na sporządzeniu projektu miejscowego planu została wykonana z należytą starannością.

Uznaję spółkę ASPECTUS Sp. z o.o. za odpowiedzialnego i kompetentnego wykonawcę.

Urząd Gminy Lisewo

Body

Oświadczam, że ASPECTUS Sp. z o.o. sporządziła na rzecz Gminy Lisewo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 238/4 w Lisewie - zatwierdzony uchwalą nr VIl/38/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2015 r. (opublikowany w Dz. Urz. Woj. kujawsko -pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. poz . 1903).

Wójt Gminy Radomin

Body

Niniejszym zaświadczam, że firma: Aspectus Sp. z o.o., ul. Chełmińska 1, 86-300 Grudziądz:

Wykonała dla Gminy Radomin, zgodnie z zawartą umową, ,,Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radomin w rejonie
miejscowości Wilczewko ", (zainicjowany uchwałą nr XLVIl/280/1 4 Rady Gminy Radomin z dnia 25 marca 2014r.).

Jesteśmy zadowoleni ze sprawnej i profesjonalnej obsługi firmy Aspectus Sp. z o.o., ul. Chełmińska 1, 86-300 Grudziądz. Wykazała się ona należytą starannością przy realizacji
zadania.

Urząd Gminy i Miasta Żuromin

Body

Informuje, że firma Aspectus Sp. z o . o. z siedzibą przy ul. Chełmińskiej 121/ 10 w Grudziądzu ( 86- 300 ) w roku 2015 wykonała projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzje celu publicznego w ilości 120 szt.

Jednocześnie informuję, że firma ta wykonała ww. projekty zgodnie z wymogami stosownej ustawy.

Firma Aspectus Sp. z o.o. jest godna polecenia ze względu na swoją terminowość i sumienność.

Urząd Miasta Nowe

Body

Informuję , że Pan mgr Rafał Łucki z Grudziądza jako projektant wykonał zmianę Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy Nowe przyjęte UCHWAŁĄ NR Xl/85/15 PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W NOWEM w dniu 28 października 2015 r.
Nadmieniam, że jako osoba jest godna zaufania polecenia do współpracy.

Ww. procedura przebiegała bardzo dobrze, a p. Rafał wykazał się wysokim stopniem przygotowania zawodowego.

Urząd Miasta Nowe

Body

Informuję, że Pan inż. Rafał Młynek z Grudziądza jako projektant wykonał zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy Nowe przyjęte UCHWAŁĄ NR Xl/85/15 PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W NOWEM w dniu 28 października 2015 r.

Nadmieniam, że jako osoba jest godna zaufania polecenia do współpracy. Ww. procedura przebiegała bardzo dobrze, a p. Rafał wykazał się wysokim stopniem przygotowania zawodowego.

Burmistrz Kisielic

Body

Niniejszym zaświadczam, że Wykonawca Aspectus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chełmińska 1 adres korespondencyjny (ul. Chełmińska 121 /10) w Grudziądzu brał udział we wszystkich etapach prac związanych z opracowaniem: „zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice" - uchwalonego Uchwałą Nr XVl/108/2016 Rady Miejskiej w Kisielicach w dniu 30 marca 2016 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 maja 2016 r. poz. 2117 o powierzchni 33,82 ha.

Burmistrz Kisielic

Body

Niniejszym zaświadczam, że Wykonawca Aspectus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chełmińska 1 adres korespondencyjny (ul. Chełmińska 121 /1 O) w Grudziądzu brał udział we wszystkich etapach prac związanych z opracowaniem: „zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice" - uchwalonego Uchwałą Nr XVl/109/2016 Rady Miejskiej w Kisielicach w dniu 30 marca 2016 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 maja 2016 r. poz. 2118 o powierzchni 0,65 ha.