Burmistrz Kisielic

Niniejszym zaświadczam, że Wykonawca Aspectus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chełmińska 1 adres korespondencyjny (ul. Chełmińska 121 /1 O) w Grudziądzu brał udział we wszystkich etapach prac związanych z opracowaniem: „zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice" - uchwalonego Uchwałą Nr XVl/109/2016 Rady Miejskiej w Kisielicach w dniu 30 marca 2016 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 maja 2016 r. poz. 2118 o powierzchni 0,65 ha.

Współpraca z firmą Aspectus Sp. z o. o. z Grudziądza której współwłaścicielami są inż. Rafał Młynek oraz mgr Rafał Łucki przebiegała bez zastrzeżeń, a powierzone prace zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy, w sposób rzetelny, fachowy oraz z należytą starannością. Prace związana z projektem w/w planu zostały wykonane profesjonalnie i terminowo.

Gmina Kisielice