Urząd Miasta Nowe

Informuję, że Pan inż. Rafał Młynek z Grudziądza jako projektant wykonał zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy Nowe przyjęte UCHWAŁĄ NR Xl/85/15 PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W NOWEM w dniu 28 października 2015 r.

Nadmieniam, że jako osoba jest godna zaufania polecenia do współpracy. Ww. procedura przebiegała bardzo dobrze, a p. Rafał wykazał się wysokim stopniem przygotowania zawodowego.

Gmina Nowe Miasto