Wójt Gminy Radomin

Niniejszym zaświadczam, że firma: Aspectus Sp. z o.o., ul. Chełmińska 1, 86-300 Grudziądz:

Wykonała dla Gminy Radomin, zgodnie z zawartą umową, ,,Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radomin w rejonie
miejscowości Wilczewko ", (zainicjowany uchwałą nr XLVIl/280/1 4 Rady Gminy Radomin z dnia 25 marca 2014r.).

Jesteśmy zadowoleni ze sprawnej i profesjonalnej obsługi firmy Aspectus Sp. z o.o., ul. Chełmińska 1, 86-300 Grudziądz. Wykazała się ona należytą starannością przy realizacji
zadania.

Na podstawie naszego doświadczenia z w/w firmą, stwierdzamy, że jest ona godna
zaufania i gwarantuje dobrą i owocną współpracę.

Gmina Radomin