Planowanie przestrzenne

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Mam specjalistów, którzy od ponad 10 lat współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie przygotować solidne fundamenty pod przyszłe inwestycje. Przekształcamy grunty rolne w działki budowlane. Uzyskujemy wszelkie możliwe zgody i pozwolenia. Wyznaczamy optymalną drogę realizacji inwestycji pod względem administracyjnym i konsekwentnie realizujemy zadanie.Zmieniamy studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe.

„Odralniamy grunty” poprzez uzyskiwanie zgód w stosownych procedurach planistycznych. Chronimy również naszych klientów przez nieuzasadnionymi roszczeniami, wynikającymi z wadliwych procedur administracyjnych.

Sporządzamy

 • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • projekty zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin,
 • wnioski w sprawie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne oraz gruntów leśnych na cele nieleśne wraz z procedurą,
 • przygotowywanie wzorów pism, ogłoszeń, obwieszczeń oraz nadzór nad procedurami planistycznymi,
 • przygotowywanie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp i zmian studium,
 • przygotowywanie zażaleń na negatywne postanowienia instytucji opiniujących, uzgadniających mpzp i studium,
 • przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla mpzp i zmiany studium,
 • prognozy finansowe dla mpzp i koncepcji zagospodarowania terenów,
 • projekty rewitalizacji,
 • analizy urbanistyczne,
 • analizy zmian zagospodarowania przestrzennego,
 • projekty decyzji o warunkach zabudowy i projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • projekty i koncepcje zagospodarowania terenu oraz wizualizacje 3D.

Aspectus Sp. z o.o.
Nasza misja

 

Nasza działalność koncentruje się na poprawie jakości życia ludzi poprzez racjonalne wykorzystywanie przestrzeni, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Naszą misję realizujemy poprzez aktywizację i edukację społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, planowania przestrzennego, prawa i obrotu nieruchomościami.

Priorytetowym działaniem Spółki jest kompleksowa obsługa klienta w zakresie podejmowania wszelkich działań zmierzających do realizacji optymalnych i opłacalnych inwestycji. Nasza wiedza, doświadczenie oraz zasoby z sukcesami pozwalają realizować misję Spółki.

Z wielką radością patrzymy na Klientów, którym oferowane przez nas usługi pozwalają zrealizować ich cele i marzenia.

Skontaktuj się z nami