Administracja publiczna - ujęcia prawne

 • prowadzenie procedur planistycznych,
 • przygotowanie odpowiedzi na skargi dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kierowane do sądów administracyjnych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • przygotowanie skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma wojewodów dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • przygotowanie odpowiedzi na odwołania dotyczące decyzji o warunkach zabudowy,
 • przygotowanie odpowiedzi na odwołania dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • przygotowanie odpowiedzi na odwołania dotyczące decyzji z zakresu renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej,
 • przygotowanie pism procesowych z zakresu planowania przestrzennego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych z zakresu planowania przestrzennego...

Inwestorzy indywidualni - ujęcia prawne

 • występowanie z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • występowanie z wnioskami o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • występowanie z wnioskami o zmianę lub uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (włącznie z procedurą wezwania do usunięcia naruszenia prawa) oraz skarg kasacyjnych,
 • przygotowanie skarg na zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (włącznie z procedurą wezwania do usunięcia naruszenia prawa) oraz skarg kasacyjnych,
 • przygotowanie odwołań od decyzji o warunkach zabudowy,
 • przygotowanie odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • przygotowanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje samorządowych kolegiów odwoławczych utrzymujących w mocy decyzje o warunkach zabudowy organów pierwszej instancji (także skarg kasacyjnych),
 • przygotowanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje samorządowych kolegiów odwoławczych utrzymujących w mocy decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego organów pierwszej instancji (także skarg kasacyjnych),
 • przygotowanie wniosków dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowanie uwag dotyczących wyłożonych do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowanie wniosków dotyczących zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • przygotowanie uwag dotyczących wyłożonych do publicznego wglądu projektów zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • przygotowanie odwołań od decyzji dotyczących ustalenia tzw. renty planistycznej,
 • przygotowanie odwołań od decyzji dotyczących ustalenia tzw. opłaty adiacenckiej (związanej z podziałem nieruchomości lub uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną),
 • przygotowanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje samorządowych kolegiów odwoławczych utrzymujących w mocy decyzje dotyczące tzw. renty planistycznej wydane przez organy pierwszej instancji (także skarg kasacyjnych),
 • przygotowanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje samorządowych kolegiów odwoławczych utrzymujących w mocy decyzje dotyczące tzw. opłaty adiacenckiej wydane przez organy pierwszej instancji (także skarg kasacyjnych),
 • przygotowanie pism procesowych z zakresu planowania przestrzennegoobsługa prawna wszelkich procedur związanych z planowaniem przestrzennym...